VOP

1. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro všechny smlouvy uzavírané přes internetový obchod www.3djake.cz mezi společností niceshops GmbH a zákazníky, kteří jsou spotřebiteli.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2. Uznání VOP

Zákazník uznává tyto VOP a prohlašuje, že s nimi souhlasí, jakmile provede objednávku. Smluvní partneři sjednávají použití rakouského práva. Má-li spotřebitel bydliště nebo trvalý pobyt v tuzemsku nebo je-li zaměstnaný v tuzemsku, je pro žaloby proti němu příslušný pouze ten soud, v jehož obvodu má své bydliště, trvalý pobyt nebo místo výkonu práce; to neplatí pro již vzniklé právní spory.

3. Obranná klauzule

K všeobecným obchodním podmínkám nebo smluvním podmínkám zákazníka, které se liší od těchto VOP, se nepřihlíží, ledaže by společnost niceshops GmbH s nimi výslovně souhlasila.

4. Uzavření smlouvy

4.1. Prezentace výrobků na webové stránce nepředstavuje nabídku v právním smyslu. Jedná se o vyzvání zákazníka, aby sám učinil nabídku. Nabídku v právním smyslu učiní zákazník tím, že provede objednávku. Potvrzení o doručení objednávky se zasílá společně s přijetím objednávky ihned po odeslání objednávky ve formě automatizovaného e-mailu. Tímto potvrzujícím e-mailem dochází k uzavření kupní smlouvy.

4.2. U přehledu sortimentu v online obchodě www.3djake.cz si může zákazník kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ vybrat požadované zboží. Vybrané zboží bude po dobu návštěvy zákazníka na webové stránce www.3djake.cz mezitím uloženo v košíku. Kliknutím na tlačítko „Přejít k pokladně“ vedle zboží v nákupním košíku pokračuje proces objednávky. Na následující straně bude zákazník vyzván, aby se přihlásil do online obchodu, pokud již vlastní účet, popř. aby se registroval jako nový zákazník. Poté zákazník vybere požadované místo dodání a požadovaný způsob platby a zadá údaje potřebné pro provedení platby. V případě výběru externího platebního servisu, jakým je například PayPal, bude zákazník přesměrován na externí internetovou stránku příslušného poskytovatele platební služby. Před odesláním objednávky se relevantní údaje objednávky zobrazí v „Přehledu objednávky“. Záleží na zákazníkovi, zda své údaje v Přehledu objednávky ještě jednou zkontroluje a případně opraví předtím, než klikne na tlačítko „Odeslat a zaplatit“ k odeslání společnosti niceshops GmbH. Kliknutím na tlačítko „Odeslat a zaplatit“ činí zákazník závaznou nabídku ke koupi jím vybraného zboží.

4.3. Společnost niceshops GmbH zašle po doručení objednávky informační e-mail na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu, v němž potvrdí obdržení objednávky a zobrazí obsah objednávky (dále jen „Potvrzení objednávky“). Pokud by niceshops GmbH odmítla uzavřít smlouvu, bude o tom zákazníka neprodleně informovat e-mailem.

5. Uložení textu smlouvy

Společnost niceshops GmbH uloží text smlouvy, tedy údaje uvedené zákazníkem při vytváření objednávky, a zákazník do něho může nahlédnout pod odkazem „Můj účet“ a „Moje objednávky“. Nezávisle na tom společnost niceshops GmbH zašle na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu Potvrzení o přijetí a tyto VOP.

6. Právo na odstoupení od smlouvy/odvolání návrhu na uzavření smlouvy

Obdržené zboží můžete do 14 dnů vrátit bez uvedení důvodu tak, že je zašlete zpět. Informace k vrácení naleznete zde. My Vám k této lhůtě navíc poskytujeme rozšířené právo na vrácení, které činí 16 dnů. Na vrácení zboží máte tedy celkem 30 dnů.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Následující poučení o odstoupení od smlouvy platí pro smlouvy na zboží, které lze odeslat poštou ve formě balíku.

Právo na odstoupení od smlouvy u zboží, které lze odeslat jako balík

Jako spotřebitel máte právo odvolat návrh na uzavření této smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, která není přepravcem, převzal/a zboží jako poslední do vlastnictví.

K uplatnění svého výše uvedeného práva nás musíte informovat o svém rozhodnutí o odvolání návrhu na uzavřené této smlouvy ve formě jednoznačného prohlášení (například formou poštovního dopisu, faxu nebo e-mailu).

Můžete k tomu použít náš vzorový formulář, který však není povinný. K zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, pokud sdělení o uplatnění tohoto práva odešlete před uplynutím lhůty pro odvolání.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odvoláte návrh na uzavření této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější námi nabízený způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení původní transakce, ledaže by s Vámi bylo výslovně sjednáno něco jiného; v žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu můžeme odepřít až do doby, než zboží obdržíme zpět, nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT
. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Vrácení z následujících zemí je bezplatné:

Rakousko, Německo, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česko, Maďarsko, Velká Británie, Kypr.

Vrácení z Itálie, Švýcarska a zbývajících zemí, které nejsou vyjmenované výše, si hradíte sami.

Od smluv o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám spotřebitele, nelze odstoupit.

Podrobné informace k tématu vrácení zboží naleznete zde.

Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje u smluv:

  1. k dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobené osobním potřebám spotřebitele,
  2. k dodání zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno,
  3. k dodání zboží, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, jestliže spotřebitel toto zboží po dodání otevřel nebo používal,
  4. k dodání zboží, které je po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jinými předměty,
  5. k dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření smlouvy, které mohou být ale dodány nejdříve 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech trhu, na něž nemá podnikatel žádný vliv,
  6. k dodání zvukových nahrávek nebo videonahrávek nebo počítačového softwaru v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání odstraněn,
  7. k dodání novin, časopisů nebo ilustrovaných časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

Ke stažení vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy klikněte zde.

Konec poučení o odstoupení od smlouvy

7. Ceny

7.1. Ceny všech výrobků jsou celkové; obsahují zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty (DPH).

7.2. Chyby v cenách vyhrazeny. Je-li správná cena vyšší, bude zákazník kontaktován; smlouva v takovém případě vznikne pouze tehdy, pokud zákazník bude chtít koupit za skutečnou cenu. Je-li správná cena nižší, bude účtována tato nižší cena.

8. Náklady za zaslání

8.1. K uvedeným cenám výrobků budou připočteny náklady na zaslání. Bližší údaje o výši nákladů na zaslání jsou uvedeny u jednotlivých nabídek. Náklady na zaslání již obsahují platnou daň z přidané hodnoty.

8.2. Při platbě na dobírku je nutné navíc uhradit cenu dobírky. Tento poplatek není zákazníkovi fakturován, zákazník ho platí přímo doručovateli.

9. Dodací podmínky

9.1. Není-li sjednáno jinak, dodáváme na zákazníkem uvedenou adresu. Dodáváme i do výdejních boxů.

9.2. Předpokládaná doba doručení je uvedena přímo v košíku. Dodací lhůta začíná u platby předem dnem, který následuje po dni připsání částky na bankovní účet společnosti niceshops GmbH. Při platbě na dobírku nebo na fakturu začíná dodací lhůta běžet dnem, který následuje po dni uzavření smlouvy. V ostatních případech začíná dodací lhůta běžet dnem, který následuje po doručení objednávky.

9.4. Společnost niceshops GmbH nenese žádnou odpovědnost v případě existence překážek v dodání, za které odpovídají subdodavatelé nebo výrobci. Při nemožnosti dodání nebo dodržení dohodnutého termínu dodání bez zavinění společností niceshops GmbH je tato oprávněna od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. Společnost niceshops GmbH bude o této skutečnosti zákazníka neprodleně informovat. Nároky na náhradu škody jsou v tomto případě vyloučené. Zákazník bude o existujících omezeních v dodání informován před začátkem vytváření objednávky.

10.1. Kupní cena je splatná nejpozději v okamžik dodání zboží.

10.2. Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví společnosti niceshops GmbH.

11. Platební podmínky

11.1. Společnost niceshops GmbH akceptuje zde vyjmenované platební prostředky.

11.2. Při platbě předem převede zákazník fakturovanou částku do 14 dnů po uzavření smlouvy na účet společnosti niceshops GmbH (bankovní spojení je uvedeno v Potvrzení objednávky a v Impresu). Odeslání zboží bude provedeno až po obdržení platby.

11.5. Při platbě kreditní kartou bude částka z Vaší kreditní karty stržena po dokončení objednávky. Částka bude z karty okamžitě stržena i tehdy, pokud zboží nemáme na skladě a můžeme ho odeslat až za několik dnů. Naším spolupracujícím partnerem je Six Payment Services. Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

11.6. PayPal – fakturovanou částku zaplatíte prostřednictvím online poskytovatele služby PayPal. Musíte být u něho registrováni, popř. se nejdříve zaregistrovat. Po ověření totožnosti na základě přístupových údajů můžete potvrdit platební příkaz v náš prospěch. Další informace obdržíte při vytváření objednávky. Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

12. Záruka

12.1. Není-li dohodnuto jinak, platí všeobecné zákonné předpisy.

12.2. Ze záruky jsou vyloučené vady, které způsobí zákazník. To platí zejména pro případy neodborné manipulace, nesprávné obsluhy nebo nedovolených pokusů o opravu zboží.

12.3. Zkrácená promlčecí lhůta neplatí u škod, které jsou způsobeny porušením povinností ze strany společnosti niceshops GmbH v důsledku hrubé nedbalosti nebo porušením povinností ze strany zákonného zástupce nebo pověřence společnosti niceshops GmbH v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Zkrácená promlčecí lhůta dále neplatí pro nároky na náhradu škody z důvodu porušení podstatných smluvních povinností v důsledku nedbalosti nebo úmyslu. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou povinnosti, jejichž splnění teprve umožňuje řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržení se zákazník může v normálním případě spoléhat.

12.4. Pokud bude zboží dodáno se zjevnými škodami vzniklými při přepravě, reklamujte prosím zboží ihned u doručovatele a co nejrychleji nás kontaktujte. Nereklamování nebo nekontaktování nemá žádný vliv na zákonné záruční nároky spotřebitelů, slouží pouze k poskytnutí podpory nabízejícímu při uplatňování jeho nároků vůči společnostem, které pověřil dodáním zboží, popř. vůči pojišťovně.

12.5. Pokud existuje záruka výrobce, je zákazník povinen své nároky z této záruky uplatnit přímo u výrobce. Odpovědnost společnosti niceshops GmbH ze záruky je vyloučena.

13. Vyloučení odpovědnosti

13.1. Nároky zákazníka na náhradu škody vůči společnosti niceshops GmbH jsou vyloučené, ledaže by společnost niceshops GmbH nebo její pověřenci, popř. pomocníci, jednali úmyslně nebo hrubě nedbale.

13.2. Nedotčena zůstává odpovědnost za ublížení na zdraví kvůli porušení podstatných smluvních povinností v důsledku nedbalosti nebo úmyslu, nebo pokud je kogentně stanovena odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku nebo na základě tzv. předsmluvní odpovědnosti nebo kvůli porušení ostatních povinností nebo deliktních nároků na náhradu věcných škod. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou povinnosti, jejichž splnění teprve umožňuje řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržení se zákazník může v normálním případě spoléhat.

14. Právo na zápočet, zadržovací právo

14.1. Zákazník není oprávněný provádět zápočet vůči našim pohledávkám, ledaže by protipohledávky zákazníka byly pravomocně stanovené nebo nesporné. Zákazník je oprávněn provést zápočet vůči našim pohledávkám také tehdy, jestliže uplatňuje reklamace nebo protinároky ze stejné kupní smlouvy.

14.2. Zákazník smí uplatnit své zadržovací právo pouze tehdy, pokud jeho protinárok vychází z téže kupní smlouvy.

15. Ochrana údajů

Ustanovení o ochraně údajů jsou obsažena v Prohlášení o ochraně údajů .

16. Ochrana nezletilých osob

Podávání alkoholu osobám mladším 18 let je ze zákona zakázáno. Naše nabídky alkoholu jsou proto určeny výlučně dospělým osobám. Se svou objednávkou prohlašujete, že příjemce zboží je starší 18 let.

17. Změna všeobecných obchodních podmínek/výhrada změny

Tyto všeobecné obchodní podmínky můžeme jednostranně změnit, bude-li to nutné k odstranění dodatečně vzniklých nepoměrů mezi plněním a protiplněním nebo k přizpůsobení změněným zákonným nebo technickým rámcovým podmínkám. Zákazníka budeme o změně informovat tím, že mu na naposledy známou e-mailovou adresu sdělíme obsah změněných úprav. Změna se stane součástí smlouvy, pokud nám zákazník do šesti týdnů od doručení oznámení o zapracování změny do smluvního vztahu písemnou formou nebo formou textové zprávy nesdělí svůj nesouhlas.

18. Salvátorská klauzule

Pokud by bylo některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neúčinné, nebude tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení.

19. Smluvní jazyk

Jazykem pro uzavření smlouvy je německý jazyk.

20. Smluvní právo

Na smluvní vztah se uplatňuje rakouské právo.

21. Rozhodčí rada a online řešení sporů

V případě sporů se zavazujeme, že použijeme arbitrážní postupy internetového veřejného ochránce práv: https://ombudsmann.at/

Pokud máte nějaké problémy, můžete podat stížnost prostřednictvím této platformy a nechat ji zpracovat nezávislým orgánem pro řešení sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naše e-mailová adresa: office@niceshops.com

Na základě vzoru společnosti VON ZANTHIER & SCHULZ