3DJAKE Resin Standard Black

Pro přesné a bezproblémové resinové výtisky

760,99 Kč

(1.521,98 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 500 g

Doručení do pátek, 01. července, pokud objednáte do čtvrtek 07:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Pro LCD / MSLA tiskárny
 • Jednoduché použití
 • Dobrá přilnavost
 • Cenově výhodný

Produkt č. CLF-RES-STDN-BLK-500, Obsah: 500 g, EAN: 9010707001324

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. CLF-RES-STDN-BLK-500
Výrobce č. RES-STDN-BLK-500
Značka (výrobce): 3DJAKE
Obsah: 500 g
Tvrdost Shore: D77
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD
Barva: černá
Čistá hmotnost: 500 g, 1000 g

Popis

Resin Standard od 3DJake je vhodný pro použití s LCD/MSLA 3D tiskárnami (395 - 405 nm). Resin se snadno tiskne, velmi málo se smršťuje a dobře přilne k tiskové podložce.

Modely vytištěné pomocí tohoto resinu mají přesné detaily a syté barvy.


Vlastnosti materiálu 3DJake Resin Standard

Testovací metoda Hodnota

Specifická hmotnost

ISO 1183 1,21 g/cc

Viskozita

ISO 2555 180 MPa

Pevnost v tahu při přetržení

ISO 527 31 MPa

Prodloužení při přetržení

ISO 527 4 %

Modul pružnosti (E)

ISO 527 1000 MPa
Odolnost vůči nárazu ISO 179 17 kJ/m2

Teplota tepelné výchylky A (1,8 MPa)

ISO 75 37 °C
Tvrdost ISO 868 77 D

Více informací

Před použitím lahev dobře protřepejte a počkejte, dokud bublinky nezmizí.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P332+P313 - Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE Resin Standard Black

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro 3DJAKE Resin Standard Black (čeština)

Věděli jste, že?

První objekt, který byl vytištěn pomocí 3D tisku z materiálu asteroidů, je prototyp kosmické lodi.

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili