OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Preambule k ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám poskytuje poučení o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů (dále jen „údaje“) v rámci naší internetové nabídky a s ní spojených webových stránek, funkcí a obsahů, jakož i externích internetových prezentací, což jsou např. naše profily na sociálních sítích (dále společně označované jako „online nabídka“). Pokud jde o použité termíny, jako např. „zpracování“ nebo „správce“, odkazujeme na definice uvedené v článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů

Druhy zpracovávaných osobních údajů

 • Stavové údaje (např. jména, adresy).
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
 • Obsahy (např. textové vstupy, fotografie, videa).
 • Údaje o návštěvnosti webových stránek (např. navštívené webové stránky, zájem o obsahy, přístupové doby).
 • Metadata a komunikační data (např. údaje o zařízení, IP adresy).

Kategorie subjektů údajů

 • Návštěvníci a uživatelé online nabídky (v dalším textu označujeme subjekty údajů souhrnně také jako „uživatele“).
 • Zákazníci v případě využití našeho online obchodu (v dalším textu označujeme zákazníky souhrnně také jako „uživatele“)

Účel zpracování osobních údajů

 • Poskytování online nabídky, jejích funkcí a obsahů.
 • Vyřízení všech objednávek včetně obsluhy všech potřebných fyzických procesů, zejména odesílání balíků a případného vrácení plnění v případě záruky
 • Odpovědi na žádosti o kontakt a komunikace s uživateli.
 • Bezpečnostní opatření.
 • Měření dosahu/marketing

Použité termíny

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k některému identifikačnímu údaji, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o lokalitě, online identifikátor (např. soubor cookie) nebo přiřazením k jednomu nebo několika zvláštním znakům, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

„Zpracování“ je každý proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo řada takových procesů v souvislosti s osobními údaji. Pojem má široký obsah a zahrnuje prakticky jakékoli nakládání s osobními údaji.

„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů takovým způsobem, aby osobní údaje již nebylo možné přiřadit bez použití dalších doplňujících informací ke konkrétnímu subjektu údajů, pokud jsou tyto další doplňující informace ukládány zvlášť a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zaručují, že osobní údaje nebudou přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

„Profilování“ je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména za účelem rozboru nebo odhadu, resp. analýzy či předvídání, aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

Jako „správce“ se označuje fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů.

„Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Určující právní základy pro zpracování osobních údajů

Podle ustanovení článku 13 GDPR Vás informujeme o právních základech pro námi prováděné zpracování osobních údajů. Pokud není právní základ pro zpracování uvedený v prohlášení o ochraně osobních údajů, platí následující: Právním základem pro získání souhlasů je článek 6 odst. 1 písm. a) a článek 7 GDPR, právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem splnění a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a zodpovězení dotazů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem splnění naší právní povinnosti je článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR a právním základem pro zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jestliže je zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ pro zpracování článek 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Spolupráce se zpracovateli a třetími osobami

Pokud v rámci námi prováděného zpracování sdělíme osobní údaje jiným osobám a podnikům (zpracovatelům nebo třetím osobám), těmto osobám či podnikům je předáme nebo jim jiným způsobem poskytneme přístup k údajům, učiníme tak pouze na základě zákonného souhlasu (např. pokud je předání osobních údajů třetím osobám, jako jsou např. poskytovatelé platebních služeb, nezbytně nutné pro účely plnění smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR), na základě Vámi uděleného souhlasu s právním závazkem nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při využití služeb pověřených osob, webhosterů atd.).

V případě objednávky bude Vaše osobní údaje zejména s ohledem na vyřízení objednávky zpracovávat poskytovatel platebních a zásilkových služeb.

Pokud pověříme třetí osoby zpracováním osobních údajů na základě tzv. „smlouvy o zpracování osobních údajů“, budeme se při tom řídit ustanovením článku 28 GDPR.

Dodatek pro platební údaje

Přenos Vašich platebních údajů na internetu v objednávacím procesu bude probíhat v zakódované podobě. Díky speciální integraci do vytváření objednávky nemáme nikdy možnost nahlédnout do Vašich platebních údajů a ani nejsme jejich zpracovatelem. Tyto údaje výlučně zpracovává následující poskytovatel platebních služeb:

Pro platby kreditní kartou a prostřednictvím služby PayPal

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Lucembursko
Odpovědnost za ochranu osobních údajů naleznete na dataprotection@six-group.com

Pro okamžitý převod prostřednictvím služby Klarna
Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Švédsko
Odpovědnost za ochranu osobních údajů naleznete na datenschutz@klarna.de

Koupě na fakturu prostřednictvím služby Ratepay
RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlín
Odpovědnost za ochranu osobních údajů naleznete na datenschutz@ratepay.com

Dodatek pro informace k odeslání

Abychom našim zákazníkům umožnili lepší servis při doručování, spolupracujeme s třetím poskytovatelem služeb, který zpracovává čísla pro sledování zásilek a poskytuje příslušnému zákazníkovi přesnější informace o statusu balíku. Informace o třetím poskytovateli:

parcelLab GmbH
Schillerstraße 23a
80336 Mnichov
Německo
Odpovědnost za ochranu osobních údajů naleznete na info@parcellab.com

Přenos údajů do třetích zemí

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud se tak děje v rámci využívání služeb třetích stran nebo zveřejňování nebo přenosu dat třetím stranám, bude to probíhat pouze tehdy, pokud provádí se k plnění našich (před) smluvních závazků na základě vašeho souhlasu, na základě zákonné povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje ve třetí zemi, pouze pokud jsou splněny zvláštní požadavky článku 44 a násl. To znamená, že zpracování se provádí například na základě zvláštních záruk, jako je oficiálně uznané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající EU (např. Pro USA prostřednictvím „Privacy Shield“) nebo dodržování oficiálně uznávaných zvláštních smluvních závazků (tzv. „Standardní smluvní doložky“).

Odvolání

Právo na odvolání

Podle článku 7 odst. 3 GDPR máte právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů
kdykoli do budoucna odvolat

Právo vznést námitku

Podle článku 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních
údajů. Námitka může být podána zejména proti zpracování pro účely přímé reklamy.

Práva zúčastněných osob

Máte právo požádat o potvrzení, zda budou dotyčné údaje zpracovány, a informace o těchto údajích a další informace a kopie údajů v souladu s čl. 15 GDPR.

Máte v souladu s článkem 16 DSGVO právo požadovat doplnění údajů o vás nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.

V souladu s článkem 17 GDPR máte právo požádat o okamžité vymazání příslušných údajů, nebo alternativně v souladu s článkem 18 GDPR požádat o omezení zpracování údajů.

Máte právo na to, aby údaje, které se vás týkají, které jste nám poskytli, byly obdrženy v souladu s článkem 20 GDPR a požádat o jejich předání dalším odpovědným stranám.

Máte také v souladu s článkem 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Použití údajů pro reklamní účely

Vaše data používáme k neustálému zlepšování a přizpůsobování vašeho nakupování. K tomu se používají již dostupné informace, např. prostřednictvím internetového připojení, koncového zařízení, které používáte, operačního systému, data a času vaší návštěvy domovské stránky nebo stránek, které jste navštívili, a informací, které jsme od vás dostali. Proti používání vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli vznést námitku. Stačí nám zaslat e-mail, dopis nebo fax. Naše kontaktní údaje najdete zde.

Newsletter

V následujících odkazech Vás informujeme o obsazích našeho newsletteru stejně jako o
postupech pro přihlášení, zasílání a statistické vyhodnocování a rovněž o Vašich právech na
nesouhlas. Přihlásíte-li se k odběru našeho newsletteru, prohlašujete, že jste srozuměni s jeho
přijímáním a popsanými postupy.

Obsah newsletteru: Newslettery, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními
informacemi (dále jen „newslettery“) zasíláme pouze se souhlasem příjemců nebo se zákonným
povolením. Pokud je v rámci přihlášení k odběru newsletteru konkrétně popsána jeho náplň, je
pro souhlas uživatelů směrodatná. Naše newslettery dále obsahují informace o našich
výrobcích a průvodní informace (například bezpečnostní pokyny), informace o nabídkách,
akcích a o naší společnosti.

Dvojitý vstupní proces (double opt-in) a protokolování: Přihlášení k odběru našeho newsletteru
probíhá v tzv. dvojitém vstupním procesu (double-opt-in). Tzn., že po přihlášení obdržíte e-mail,
ve kterém jste požádáni o potvrzení své přihlášky. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl
přihlašovat pod cizími e-mailovými adresami. Přihlášky do newsletteru se protokolují, aby mohl
být přihlašovací proces doložen v souladu s právními požadavky. K tomu patří uložení okamžiku
přihlášení a potvrzení a rovněž IP adresy. Stejně tak se protokolují změny Vašich údajů
uložených u poskytovatele zasílacích služeb.

Přihlašovací údaje: Pro přihlášení k odběru newsletteru stačí zadat Vaši e-mailovou adresu.
Volitelně Vás požádáme o uvedení jména za účelem osobního oslovení v newsletteru.

Rozesílání newsletteru a s ním spojené měření úspěchu se provádí na základě souhlasu
příjemce podle čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR ve spojení s § 107 odst. 2 zákona o
telekomunikacích (TKG), a pokud není souhlas potřebný, na základě našich oprávněných zájmů
na přímé reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 107 odst. 2 a 3 zákona o
telekomunikacích (TKG).

Protokolování přihlašovacího postupu probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš zájem se zaměřuje na používání uživatelsky přívětivého a
bezpečného systému pro newslettery, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak
očekáváním uživatelů, a dále nám umožňuje doložit souhlasy.

Výpověď/odvolání souhlasu

Odběr našeho newsletteru můžete kdykoliv vypovědět, to znamená, že můžete odvolat své
souhlasy. Odkaz na vypovězení newsletteru naleznete na konci každého newsletteru. Dotčené
e-mailové adresy můžeme na základě našich oprávněných zájmů předtím, než je vymažeme,
archivovat po dobu až tří let, abychom Vám mohli doložit dříve učiněný souhlas. Zpracování
těchto údajů je omezeno na účel možného odvrácení nároků. Individuální žádost o vymazání
osobních údajů je kdykoliv možná, pokud je současně potvrzena existence dřívějšího souhlasu.

Poskytovatel zasílacích služeb

Zasílání newsletteru zajišťuje společnost Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North,
Seattle WA 98109, USA. Poskytovatel provozuje v Německu výpočetní středisko, z něhož jsou
odesílány e-maily. Do ustanovení o ochraně osobních údajů našeho poskytovatele zasílacích
služeb můžete nahlédnout zde: https://aws.amazon.com/de/privacy/. Poskytovatel zasílacích
služeb je použitý na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a
smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 odst. 3 str. 1 GDPR.

Užívání se omezuje pouze na produkt Amazon AWS „Simple Email Service“. Na základě toho je
součástí zpracování osobních údajů pouze vlastní zasílání newsletteru, na straně Amazon AWS
nedochází k žádnému strukturovanému ukládání osobních údajů.

Taboola

Naše webové stránky využívají služby společnosti Taboola Inc. (28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010, www.taboola.com). Taboola je platforma pro zjišťování obsahu, která uživateli poskytuje osobní doporučení. Profil uživatele neumožňuje učinit žádné závěry o vaší osobě.

Další informace o deaktivaci souborů Cookie Taboola naleznete zde: https://www.taboola.com/privacy-policy (Opt-Out informace naleznete v části „Site Visitor Choices“).

Cookies a právo podat námitku u přímé reklamy

Jako „cookies“ jsou označovány malé datové soubory, které se ukládají v počítačích uživatelů.
V těchto souborech mohou být uloženy různé údaje. Soubor cookie slouží primárně k tomu, aby
se v něm ukládaly údaje o uživateli (popř. o zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během
jeho návštěvy nebo i po ní v rámci online nabídky. Jako „dočasné“ soubory cookies, popř.
„krátkodobé“ nebo „přechodné“ cookies se označují takové soubory, které se vymažou poté, co
uživatel opustí online nabídku a zavře svůj prohlížeč. V takovém souboru cookie může být např.
uložen obsah košíku v internetovém obchodě nebo status přihlášení. Jako „permanentní“ nebo
„perzistentní“ se označují cookies, které zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Takto lze
například uložit status přihlášení (login), pokud uživatelé navštíví systém po několika dnech. V
souboru cookie mohou být rovněž uloženy zájmy uživatelů, které se používají pro měření
efektivity reklamy nebo marketingové účely. Jako „third-party-cookie (cookie třetí strany)“ se
označují soubory cookie, které nabízejí jiné osoby než správce, který provozuje online nabídku
(pokud jde o cookies správce, mluvíme o „first-party cookies (cookies první strany)“).

Můžeme používat dočasné a permanentní soubory cookies a jejich vysvětlení podáváme v
rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jestliže si uživatelé nepřejí, aby se soubory cookies ukládaly v jejich počítači, budou požádáni,
aby deaktivovali příslušnou volbu v systémovém nastavení svého prohlížeče. Uložené soubory
cookies mohou být v systémovém nastavení prohlížeče vymazány. Blokování souborů cookies
může vést k omezení funkcí této online nabídky.

U velkého množství služeb, zejména v případě sledování (tracking), je možné vyjádřit obecně
nesouhlas s používáním souborů cookies pro účely online marketingu, a to prostřednictvím
americké stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo EU stránky
https://www.youronlinechoices.com/. Dále můžete zabránit ukládání souborů cookies jejich
vypnutím v prohlížeči. Upozorňujeme Vás, že pak možná nebudete moci plně využít všech
funkcí této online nabídky.

Google Analytics s rozšířením „anonymize IP“

Na základě našich oprávněných zájmů (například zájmů o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) používáme Google Analytics, službu společnosti Google LLC („Google“) k analýze návštěvnosti. Google používá soubory cookies. Informace vygenerované souborem cookie o užívání online nabídky uživateli jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Společnost Google je držitelem certifikace Privacy Shield, čímž nabízí záruku, že bude
dodržovat evropské právo na ochranu osobních údajů
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Společnost Google použije tyto informace z našeho pověření k vyhodnocení používání naší
online nabídky uživateli, k vytvoření zpráv o aktivitách uvnitř této online nabídky a k poskytování dalších služeb spojených s používáním této online nabídky a internetu vůči nám. Přitom mohou být pomocí zpracovávaných dat vytvářeny pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že společnost Google adresu IP uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkracuje. Pouze ve
výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána úplná IP adresa a tam
zkrácena.

Adresa IP zaslaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Uživatelé mohou zakázat ukládání souborů cookies nastavením ve svém prohlížeči; uživatelé mohou dále zakázat i shromažďování údajů společností Google, které vygenerují soubory cookies a které se vztahují k jejich používání online nabídky, dále mohou zakázat zpracování těchto údajů společností Google, a to tak, že si stáhnou a nainstalují plugin, který je dostupný na následujícím odkazu:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o používání dat k reklamním účelům prostřednictvím společnosti Google, o
možnostech nastavení a nesouhlasu naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně
osobních údajů (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveních toho, jaké
reklamy Vám bude společnost Google zobrazovat
(https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobní údaje uživatelů budou po 14 měsících vymazány nebo anonymizovány.

Google Universal Analytics

Používáme službu Google Analytics ve formě „Universal-Analytics“. „Universal Analytics“ je
postupem Google Analytics, kdy je analýza uživatele provedena na základě pseudonymního
uživatelského identifikačního kódu (ID), a proto je vytvořen pseudonymní uživatelský profil s
informacemi na základě využívání různých zařízení (tzv. „cross-device-tracking“ – sledování
uživatelů na různých zařízeních).

Vytváření cílových skupin s pomocí služby Google Analytics

Používáme službu Google Analytics, aby se reklamy poskytované společností Google a jejími
partnery zobrazovaly pouze uživatelům, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří
vykazují určité zvláštní znaky (například zájmy o určitá témata nebo výrobky, které se určují na
základě navštívených webových stránek), jež zašleme společnosti Google (tzv. „remarketing-“,
nebo „Google-analytics-audiences“). S pomocí remarketing audiences chceme zajistit, aby námi zobrazované reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů.

Google Adwords a měření konverzí

Na základě našich oprávněných zájmů (to znamená zájmů o analýzu, optimalizaci a
ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) používáme
služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
(„Google“).

Společnost Google je držitelem certifikace Privacy Shield, čímž nabízí záruku, že bude
dodržovat evropské právo na ochranu osobních údajů
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Používáme metodu online marketingu Google „AdWords“ pro umísťování inzerátů v reklamní
síti firmy Google (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videozáznamech, na webových stránkách atd.), aby byly reklamy zobrazovány těm uživatelům, kteří mají pravděpodobně o tuto reklamu zájem. To nám umožňuje zobrazovat reklamu na naši online nabídku a uvnitř naší online nabídky cíleněji tak, aby byla uživatelům prezentována pouze taková reklama, které potenciálně odpovídá jejich zájmům. Jestliže jsou některému uživateli zobrazovány např. reklamy na výrobky, o které se zajímal na jiných online nabídkách, hovoříme v této souvislosti o „remarketingu“. Za tímto účelem je při vyvolání naší webové stránky nebo jiných webových stránek, na kterých je aktivní reklamní síť společnosti Google, přímo společností Google realizován kód od společnosti Google a do webové stránky jsou začleněny tzv.
(re)marketingové tagy (neviditelné grafiky nebo kódy, také označované jako „web beacons“). S jejich pomocí je v zařízení uživatele ukládán individuální cookie, to znamená malý soubor
(namísto cookies mohou být používány i jiné srovnatelné technologie). V tomto souboru je
zaznamenáno, které webové stránky uživatel navštívil, o jaké obsahy se zajímá a na jaké
nabídky klikl, a dále se zde nacházejí technické informace o prohlížeči a operačním systému,
odkazující webové stránky, čas návštěvy a další údaje o používání online nabídky.

Dále obdržíme individuální „konverzní cookie“. Informace shromažďované prostřednictvím
souborů cookies slouží společnosti Google k vytváření konverzních statistik pro nás. Dovídáme se však pouze anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a kteří byli přesměrováni na stránku opatřenou konverzním sledovacím tagem. Nedostáváme však takové informace, dle kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Data uživatelů jsou v rámci reklamní sítě společnosti Google zpracovávána pseudonymně. To
znamená, že společnost Google nearchivuje a nezpracovává například jména nebo e-mailové adresy uživatelů, nýbrž zpracovává relevantní údaje ve vztahu k danému cookie uvnitř pseudonymních uživatelských profilů. To znamená, že z pohledu společnosti Google jsou reklamy spravovány a zobrazovány nikoliv pro konkrétně identifikovanou osobu, nýbrž pro vlastníka cookie, nezávisle na tom, kdo je vlastníkem tohoto cookie. To neplatí, jestliže uživatel firmě Google výslovně povolil, aby zpracovávala data bez této pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích jsou zasílány společnosti Google a jsou archivovány na jejích serverech v USA.

Další informace o používání dat k reklamním účelům prostřednictvím společnosti Google, o
možnostech nastavení a nesouhlasu naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně
osobních údajů (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveních toho, jaké
reklamy Vám bude společnost Google zobrazovat
(https://adssettings.google.com/authenticated).

Facebook pixel, custom audiences a Facebook conversion

Uvnitř naší online nabídky je na základě našich oprávněných zájmů ve věci analýzy, optimalizace a ekonomického provozování naší online nabídky a k těmto účelům používán tzv. „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, která je provozována společností Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, resp. pokud sídlíte v EU společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Společnost Facebook je držitelem certifikace Privacy Shield, čímž nabízí záruku, že bude dodržovat evropské právo na ochranu osobních údajů
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

S pomocí Facebook pixelu může společnost Facebook určovat návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook ads“). V souladu s tím používáme Facebook pixel ke směrování naší reklamy zobrazované přes Facebook pouze těm uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří vykazují určité znaky (např.
mají zájem o určitá témata nebo výrobky, které je možno stanovit podle navštívených webových stránek), jež zasíláme společnosti Facebook (tzv. „custom audiences“). Pomocí Facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše facebookové reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neobtěžovaly. S pomocí Facebook pixelu můžeme také zpětně vyhodnocovat účinnost facebookových reklam, neboť vidíme, zda uživatelé po kliknutí na facebookovou
reklamu byli přesměrováni na naši webovou stránku (tzv. „konverze“).

Zpracování dat společností Facebook probíhá v rámci směrnice o používání osobních údajů vydané společností Facebook. Odpovídající obecné pokyny k zobrazování facebookové reklamy jsou uvedeny ve směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy. Speciální informace a podrobnosti k Facebook pixelu a jeho fungování obdržíte v nápovědě pro Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Evidování údajů prostřednictvím Facebook pixelu a používání svých údajů pro zobrazování facebookových reklam můžete odmítnout. Pro nastavení, které druhy reklam Vám budou uvnitř Facebooku zobrazovány, můžete přejít na stránku zřízenou společností Facebook a na ní se řídit pokyny pro nastavení reklamy na bázi uživatelů: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení jsou prováděna nezávisle na platformě,
to znamená, že jsou přebírána pro všechna zařízení, tedy stolní počítače nebo mobilní zařízení.

Používání cookies, které slouží pro měření dosahu a k reklamním účelům, můžete zakázat i prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy pro síťovou reklamu na adrese (http://optout.networkadvertising.org/) a kromě toho i na americké webové stránce (http://www.aboutads.info/choices) nebo na evropské webové stránce
(http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Bing Ads

V rámci naší online nabídky využíváme na základě našich oprávněných zájmů (to znamená
zájmu ve věci analýzy, optimalizace a ekonomického provozování naší online nabídky) ve
smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR konverzní a sledovací nástroj „Bing Ads“ společnosti
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. U toho se na
zařízeních uživatelů ukládají Microsoft soubory cookies, které nám umožňují analyzovat
používání naší online nabídky uživateli, jakmile se uživatelé dostanou na naši online nabídku
prostřednictvím reklamy Microsoft Bing (tzv. „měření konverze“). Společnost Microsoft a my
jsme tímto způsobem schopni poznat, že někdo klikl na reklamu, která ho přesměrovala na naši online nabídku, a že navštívil předtím určenou cílovou stránku (takzvanou „konverzní stránku“). Při tom se dovídáme pouze celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu Bing a poté byli přesměrováni na konverzní stránku. Nejsou ukládány žádné IP–adresy. Nejsou sdělovány žádné osobní informace k identitě uživatelů.

Společnost Microsoft je držitelem certifikace Privacy Shield, čímž nabízí záruku, že bude
dodržovat evropské právo na ochranu osobních údajů
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Pokud si uživatelé nepřejí být sledováni prostřednictvím Bing Ads, mohou deaktivovat příslušné cookies v nastavení svého prohlížeče nebo mohou použít odhlašovací stránku (opt-out) společnosti Microsoft: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Další informace k ochraně osobních údajů a k použitým souborům cookies u služby Microsoft
Bing Ads uživatelé naleznou v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft:
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

intelliAD

Tato webová stránka používá službu webové analýzy s bid managementem společnosti
intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov, Německo. Pro přizpůsobení potřebám
a optimalizaci této webové stránky se shromažďují a seskupovaně ukládají anonymizované
údaje o používání, z nichž se za využití pseudonymů také vytvářejí uživatelské profily. Při
použití trackingu intelliAd dochází k lokálnímu ukládání souborů cookies. Anonymizované
uživatelské údaje a profily může používat jak provozovatel webové stránky, tak i jiní zákazníci
služby intelliAd k identifikaci uživatelských zájmů bez toho, aby bylo možné určit identitu
návštěvníka webové stránky. Máte právo vyjádřit nesouhlas s ukládáním svých
(anonymizovaných) údajů o používání, a to i do budoucna. V případě nesouhlasu použijte
odhlašovací (opt-out) funkci intelliAd.

Online prezence na sociálních sítích

Jsme přítomni na sociálních sítích a platformách, abychom komunikovali se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou na nich aktivní, a mohli je zde informovat o našich službách.

Upozorňujeme na to, že při tom může docházet ke zpracování údajů o uživatelích mimo prostor Evropské unie. Z toho by mohla pro uživatele plynout rizika, například by mohlo být ztíženo vymáhání práv uživatelů. Ve vztahu k poskytovatelům z USA, kteří mají certifikaci Privacy Shield, upozorňujeme na to, že se tím zavazují k dodržování EU standardů na ochranu osobních údajů.

Údaje spotřebitelů se dále zpravidla zpracovávají pro účely průzkumu trhu a reklamy. Tímto
způsobem například můžete z uživatelského chování a z něho vyplývajících zájmů uživatelů
sestavit uživatelské profily. Uživatelské profily lze znovu používat například ke zobrazování
reklam uvnitř platforem a mimo ně, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatele. K těmto účelům se v počítačích uživatelů zpravidla ukládají soubory cookies, v nichž je uloženo chování a zájmy uživatelů. V uživatelských profilech mohou být údaje ukládány i nezávisle na
zařízeních, která uživatelé používají (zejména tehdy, pokud jsou uživatelé členy platforem a
jsou v nich přihlášeni).

Ke zpracování osobních údajů uživatelů dochází na základě našich oprávněných zájmů, kterými jsou efektivní informování uživatelů a komunikace s nimi podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jsou uživatelé požádáni poskytovateli služeb o souhlas se zpracováním osobních údajů (tzn. o jejich souhlas např. zaškrtnutím příslušného políčka nebo potvrzením stiskem tlačítka), je právním základem zpracování osobních údajů článek 6 odst. 1 písm. a), článek 7 GDPR.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů a možnostech podání námitky (opt-out)
naleznete pod níže uvedenými odkazy poskytovatelů služeb.
Také v případě žádostí o informace a uplatňování práv uživatelů Vás upozorňujeme, že
nejefektivněji lze takové žádosti uplatnit u poskytovatelů služeb. Pouze poskytovatelé služeb
mají přístup k údajům uživatelů a mohou přímo učinit příslušná opatření a poskytnout
informace. Pokud byste přesto potřebovali pomoc, můžete se na nás obrátit.

Bezpečnostní opatření

Ve smyslu článku 32 GDPR činíme za zohlednění stavu techniky, implementačních nákladů a
druhu, rozsahu, okolností a účelu zpracování údajů, jakož i s ohledem na různou
pravděpodobnost výskytu a závažnost rizika ve vztahu k právům a svobodám fyzických osob
vhodná technická a organizační opatření tak, abychom zajistili přiměřenou úroveň ochrany pro
dotčené riziko.

K opatřením patří zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím
kontroly fyzického i nefyzického přístupu k nim, zadávání, dalšího šíření a zajištění dostupnosti
a oddělení údajů. Dále jsme zavedli metody a postupy, které zajišťují práva subjektů údajů,
vymazávání údajů a reakci na ohrožení údajů. Ochranu osobních údajů zohledňujeme již při
vývoji, resp. výběru, hardwaru, softwaru a metod v souladu s principem ochrany osobních údajů
ve formě technických opatření a přednastavení za účelem ochrany osobních údajů (článek 25
GDPR).

Hodnocení výrobků, popř. objednávek

K zachování kvality našeho servisu a kvality nabízených výrobků se po uzavření obchodu
pokusíme kontaktovat zákazníka. Budeme tak činit v kontextu příslušného obchodního případu
a je nutné na to nahlížet jako na následný proces po realizaci obchodního případu.

Vaše objednávky a objednávkové údaje zpracováváme ve spolupráci s hodnoticím portálem
„Echte Bewertungen“ („Skutečná hodnocení“) společnosti Net Reviews SAS.

V případě problémů nás neváhejte napřed oslovit, vždy se snažíme nalézt dobré řešení,
žádáme Vás, abyste nás v případě problémů hodnotili až poté, co jste nám dali možnost
problém vyřešit.

Net Reviews SAS, zjednodušená akciová společnost podle francouzského práva s ručením
omezeným a zapsaná u RCS Marseille pod číslem 750 882 375, je poskytovatelem IT řešení k
evidenci hodnocení zákazníků.
Echte Bewertungen a zákazník sjednávají, že ohledně výběru, zpracování a šíření v souvislosti
s osobními údaji budou dodržována zákonná ustanovení ke zpracování takovýchto údajů.

Echte Bewertungen zejména garantuje, že zákazníci, uživatelé a návštěvníci webové stránky
mají právo na přístup k uloženým osobním údajům, dále právo na jejich změnu, opravu,
blokování, vymazání nebo podání námitky proti zpracování těchto údajů.

Následující údaje se zasílají na Net Reviews SAS a zpracovávají za účelem zjištění hodnocení:

● Příjmení
● Jméno
● E-mailová adresa
● Datum a číslo objednávky
● Jméno a interní a mezinárodní reference (GTIN/ISDNF) objednaného výrobku

Následující údaje se zpřístupní při zveřejnění hodnocení:

● Jméno
● První písmeno příjmení
● Známky a komentáře
● Datum a čas hodnocení
● Datum objednávky nebo koupě
● Koupený výrobek

Bližší informace o společnosti naleznete zde: https://www.echte-
bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Účast v affiliate partnerských programech

V rámci naší online nabídky využíváme na základě našich oprávněných zájmů (to znamená
zájmu ve věci analýzy, optimalizace a ekonomického provozování naší online nabídky) ve
smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR v tomto odvětví běžná sledovací opatření, pokud jsou
nutná k provozu affiliate systému. Dále uživatelům vysvětlíme technické pozadí.
Služby nabízené našimi smluvními partnery mohou být propagovány ve formě odkazu i na
jiných webových stránkách (tzv. affiliate odkazy nebo after-buy systémy, kdy po uzavření
smlouvy jsou nabízeny například odkazy nebo služby třetích osob). Provozovatelé příslušných
webových stránek obdrží provizi, pokud uživatelé přejdou na affiliate odkazy a nakonec využijí
nabídky.

Souhrnně řečeno je pro naši online nabídku nutné, abychom mohli zpětně vysledovat, zda
uživatelé, kteří se zajímají o affiliate odkazy a/nebo o nabídky zobrazené na naší online
platformě, je nakonec využijí přes affiliate odkaz nebo naši online platformu. Za tímto účelem
doplníme naše affiliate odkazy o určité hodnoty, které jsou součástí odkazu nebo které lze
použít i jinak, například v souboru cookie. K hodnotám patří zejména výchozí webové stránky
(referrer), časový okamžik, online identifikace provozovatelů webové stránky, na které byl
umístěn affiliate odkaz, online identifikace příslušné nabídky, online identifikace uživatele, stejně
jako specifické hodnoty pro sledování (tracking), jakými jsou například ID reklamního
prostředku, ID partnera a kategorizace.

U online identifikace uživatelů, kterou používáme, se jedná o pseudonymní hodnoty. To
znamená, že online identifikace samy o sobě neobsahují žádné osobní údaje, jakými jsou
například jména a e-mailové adresy. Pomáhají nám pouze stanovit, zda tentýž uživatel, který
klikl na affiliate odkaz nebo se přes naši online nabídku zajímal o nabídku, ji nakonec i využil, to
například znamená, zda uzavřel smlouvu s poskytovatelem. Online identifikace je však osobní
pouze do té míry, v jaké máme my a partnerský podnik k dispozici online identifikaci společně s
dalšími uživatelskými údaji. Pouze tak nám může partnerský podnik sdělit, zda nabídku využil
tentýž uživatel ,a my mu pak můžeme například vyplatit bonus.

Spolupracujeme se společnostmi Awin a Belboon. Tyto společnosti používají takzvané
sledovací cookies, aby našim partnerům poskytovaly údaje ohledně provize za objednávky.
Tato data neobsahují žádné osobní údaje, pouze informace o objednávce a objednaných
výrobcích.

Server log files

Informace vybereme a automaticky uložíme ve formě protokolových souborů, tzv. server log
files, které nám Váš prohlížeč automaticky zašle v případě poptávek. Těmi jsou:

● typ prohlížeče a verze prohlížeče
● použitý operační systém
● referrer URL
● hostname počítače s přístupem
● čas poptávky na serveru

Slouží nám hlavně k zajištění kvality našeho servisu. Tyto údaje nelze přiřadit k žádným
konkrétním osobám. Sloučení těchto údajů s dalšími zdroji údajů se neprovádí. V případě
domněnky ohledně protiprávního užívání si vyhrazujeme právo dodatečné kontroly těchto údajů.

Vymazání údajů

Námi zpracované údaje se mažou podle čl. 17 a 18 GDPR, popř. se omezí jejich zpracování.
Není-li to výslovně uvedeno v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, mažou se u
nás uložené údaje, jakmile již nejsou potřebné k určenému účelu a nestojí-li jejich vymazaní v
cestě zákonné povinnosti archivace. Pokud se údaje nevymažou, protože jsou potřebné k jiným
a ze zákona přípustným účelům, omezí se jejich zpracování. To znamená, že se údaje zablokují
a nezpracovávají k jiným účelům. To platí např. pro údaje, které se musí archivovat z důvodů,
které stanoví obchodní nebo daňové právo.

Podle německých zákonných předpisů činí doba archivace zejména 10 let podle § 147 odst. 1
něm. daň. zákoníku, § 257 odst. 1 č. 1 a 4 něm. obch. zákoníku (knihy, záznamy, situační
zprávy, účetní doklady, obchodní dopisy, podklady relevantní pro zdanění atd.) a 6 let podle §
257 odst. 1 č. 2 a 3 odst. 4 něm. zákoníku (obchodní dopisy).

Podle rakouských zákonných předpisů činí archivace zejména 7 let podle § 132 odst. 1 rak.
daňového zákoníku (účetní podklady, doklady/faktury, účty, doklady, obchodní dokumenty,
seznam příjmů a výdajů, atd.), 22 let v souvislosti s pozemky a 10 let u podkladů v souvislosti s
elektronicky provedenými službami, telekomunikačními, rozhlasovými a televizními službami,
které nebyly poskytnuty podnikatelům ve členských státech EU a které jsou používány pro tzv.
Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Při vymazání údajů z naší strany s pomocí nevratného procesu pseudonymizace z našeho
systému již nebudou údaje viditelné a obnovitelné.

Navázání kontaktu nebo žádost o kontakt

Při navázání kontaktu s námi (například prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem,
telefonem nebo přes sociální média) jsou údaje uživatele pro zpracování a vyřízení žádosti o
kontakt zpracovávány podle článku 6 odst. 1 písm. b) GPDR (v rámci smluvních/předsmluvních
vztahů), čl. 6 odst. 1 písm. f) (další poptávky) GDPR. Údaje uživatelů mohou být archivovány v
systému Customer relationship management (též „CRM nebo řízení vztahů se zákazníky“) nebo
ve srovnatelné organizaci poptávek.

Poptávky mažeme, jakmile již nejsou potřebné. Potřebnost prověřujeme každé dva roky; dále
platí zákonné archivační povinnosti.

Dodatek pro nám adresované žádosti o kontakt

1. Souhlas

Tím, že jste zaslali požadavek nebo se registrovali u niceshops GmbH, nám přes konkrétní
poptávku poskytujete své osobní údaje za účelem hledání práce. Vaše údaje jsou ukládány a
zpracovávány v systémech našeho softwarového partnera BambooHR.

2. Ochrana osobních údajů a důvěrnost

Na ochraně osobních údajů nám velmi záleží. Společnost niceshops GmbH je povinna provést
nutná organizační a technická opatření k zajištění důvěrnosti Vaší poptávky.

3. Použití Vašich osobních údajů

Během postupu při vyřizování žádosti se do databáze žadatelů kromě oslovení, příjmení a
jména ukládají běžné korespondenční údaje, jakými jsou například poštovní adresa, e-mailová
adresa a telefonní čísla. Dále se evidují a ukládají podklady žádosti, jako motivační dopisy,
životopisy, doklady o dosaženém vzdělání.

Tyto údaje se ukládají, vyhodnocují, zpracovávají a interně předávají dál výlučně v rámci Vaší
žádosti. Jsou přístupné pouze zaměstnancům personálního oddělení společnosti niceshops
GmbH a osobám společnosti niceshops GmbH, které jsou odpovědné za výběr. Vaše údaje
nebudou v žádném případě předávány společnostem nebo osobám mimo společnost niceshops
GmbH, ani nebudou používány k jiným účelům.

4. Právo na přístup k osobním údajům

Na přání Vám rádi poskytneme informace o údajích uložených k Vaší osobě. K získání těchto
informací se prosím obraťte na naše personální oddělení (jobs@niceshops.com).

5. Uložení a vymazání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu procesu vyřizování žádosti, případného následného
zaměstnání a po vyřízení žádosti a/nebo zaměstnání během zákonem stanovené archivační
lhůty. Pokud nastoupíte na pracovní místo u niceshops GmbH, budou Vaše osobní údaje nebo
výpisy z nich založeny do Vaší osobní složky.

Pokud jste nám zaslali žádost a my Vám v daném okamžiku nemůžeme nabídnout žádné
vhodné pracovní místo, vyhrazujeme si právo evidovat Vaši žádost. V tomto případě obdržíte
zprávu pro svou informaci. Pokud s tím nebudete souhlasit nebo již nebudete mít zájem,
můžete kdykoliv požádat personální oddělení o vymazání svých údajů.

Kontaktní informace

V případě otázek k výběru, zpracování nebo používání svých osobních údajů, v případě
informací, opravy, blokování nebo vymazaní údajů a odvolání udělených souhlasů se prosím
obraťte přímo na: czechia@3djake.com

Bannerová reklama

Údaje shromážděné během Vaší návštěvy použijeme i k tomu, abychom Vám zobrazili
bannerovou reklamu. Jedná se o reklamu, kterou pouštíme na třetích stránkách.

V zobrazené bannerové reklamě uvidíte přednostně výrobky, které jste si na naší stránce již
prohlíželi, nebo jim podobné výrobky (retargeting). Zde pracujeme pouze s pseudonymními
údaji. Vaše jméno nebo e-mailová adresa se do souborů cookies neuloží.

Náš partner:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francie.
Criteo sestaví při Vašem přihlášení na naši webovou stránku z e-mailové adresy individuální
kód („hash“) k identifikaci uživatele nezávisle na zařízení. Informace o směrnicích na ochranu
osobních údajů společnosti Criteo naleznete na: http://www.criteo.com/de/privacy/full-privacy-
text
/. Na této adrese lze získat i informace o deaktivaci této služby.

Použití pluginů YouTube

Začleňujeme videa platformy „YouTube” poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů:
https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Nástroje na sledování webu

V souvislosti s přesměrováním a bannerovou reklamou využíváme služby třetích stran. To se obvykle provádí pomocí cookies nebo pixelů. Propagační nabídky tedy budou pro vás užitečnější a zajímavější.

Platby kreditní kartou prostřednictvím Adyen

Platby kreditní kartou probíhají prostřednictvím našeho partnera Adyen BV, Simon
Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Pro účely prevence a odhalování podvodných
případů zasíláme Vaši IP adresu, fakturační a dodací adresu, dále informace k dodávce
našemu partnerovi Adyen BV. Adyen BV ukládá tyto údaje k zajištění Vaší kreditní karty proti
podvodu. Všechny údaje se přenášejí v zakódované podobě. Další informace naleznete na
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Používání sociálních pluginů od Facebooku

Tato webová stránka používá tzv. sociální pluginy od sociální sítě Facebook, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook“). Pluginy jsou označeny logem Facebook nebo doplňkem "Sociální plugin Facebook“. Přehled pluginů na Facebooku a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Když navštívíte stránku na našem webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé připojení k serverům Facebooku. Obsah pluginu je pak přenášen z Facebooku přímo do vašeho prohlížeče, který ho integruje do webových stránek.

Integrací pluginů získává Facebook informace, které váš prohlížeč přistoupil, odpovídající stránku našeho webu, i když nemáte účet Facebook nebo nejste přihlášeni ke svému účtu Facebook. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny přímo z vašeho prohlížeče na server Facebook ve Spojených státech a uloženy tam.

Pokud jste přihlášeni na Facebook, může Facebook přímo spojit návštěvu naší webové stránky s vaším účtem Facebook. Pokud pracujete s pluginy, například kliknutím na tlačítko “Líbí se mi“ nebo zanecháním komentáře, odpovídající informace se také přenesou přímo na server Facebook a tam se uloží. Informace jsou také zveřejněny na Facebooku a zobrazeny vašim přátelům na Facebooku.

Facebook může tyto informace použít za účelem reklamy, průzkumu trhu a návrhu stránek Facebooku podle potřeb. Za tímto účelem Facebook vytváří profily využití, zájmů a vztahů, např. vyhodnotí vaše používání našeho webu s ohledem na reklamy zobrazené na Facebooku, informovat ostatní uživatele Facebooku o vašich aktivitách na našem webu a poskytovat další služby související s používáním Facebooku.

Pokud nechcete, aby Facebook přiřazoval data shromažďovaná prostřednictvím našeho webu k vašemu účtu Facebook, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z Facebooku.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů společností Facebook, jakož i vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, najdete v informacích o ochraně údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php

Zabezpečení dat

Během platebního procesu budou vaše platební údaje zašifrovány. Zabezpečujeme naše webové stránky a další systémy technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě a šíření vašich údajů neoprávněnými osobami. Vždy, když s námi ukončíte komunikaci, byste měli své přístupové informace zachovávat v tajnosti a zavřít okno prohlížeče, zejména pokud používáte počítač s ostatními.

Ukládáme znění smlouvy, zasíláme vám e-mailem údaje o objednávce a naše smluvní podmínky. Podmínky si můžete kdykoliv přečíst zde. Všechny předchozí objednávky si můžete kdykoliv prohlédnout ve svém zákaznickém účtu.