Everglue Odstraňovač lepidla, 20 ml

Snadné odstranění lepidla

140,00 Kč

(7.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 20 ml

Doručení do pátek, 24. května, pokud objednáte do úterý do 13:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Odstraňuje zbytky lepidla

Produkt č. BD-650045, Obsah: 20 ml, EAN: 4260387431422

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. BD-650045
 • Výrobce č. 650045
 • Značka (výrobce): Everglue
 • Obsah: 20 ml
 • Typ výrobku: příslušenství
Popis

Odstraňovač lepidla Everglue rozpouští sekundární lepidlo a odstraňuje jeho zbytky z celé řady materiálů. Odstraňovač lepidla je bezpečný a nepoškozuje povrchy.

Tip: Před použitím odstraňovače lepidla byste měli provést test materiálu.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Otázky a odpovědi k tématu Everglue Odstraňovač lepidla

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Everglue Odstraňovač lepidla (čeština)

4,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
5 (83%)
4 hvězdičky
1 (16%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

6 hodnocení

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder