Liqcreate Elastomer-X

Flexibilní a elastický resin pro open-source LCD a DLP 3D tiskárny

1.312,99 Kč

(5.251,96 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 250 g

Doručení do středa, 08. února, pokud objednáte do pondělí do 05:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Tvrdost Shore A43
 • Vysoká elasticita a pružnost
 • Průhledný materiál
 • Obarvitelný

Produkt č. LIQCR-LEX00250, Obsah: 250 g, EAN: 8720256386186

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. LIQCR-LEX00250
Výrobce č. LEX00250
Značka (výrobce): Liqcreate
Obsah: 250 g
Tvrdost Shore: A43
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP, SLA - Laser
Product Type Google Base: Resin
Čistá hmotnost: 250 g, 1000 g

Popis

Průhledný a snadno zpracovatelný Liqcreate Elastomer-X je mimořádně flexibilní a elastický fotopolymerní resin, který lze použít se všemi standardními DLP, LCD a SLA 3D tiskárnami s vlnovou délkou 385 až 420 nm. Má povrchovou tvrdost Shore A43 a je vhodný zejména pro výrobu elastických dílů, digitálních mřížkových struktur a End-of-Arm-Tooling (EOAT).

Resin se vyznačuje vynikající průtažností a vysokou pružností. Průhledný materiál lze navíc obarvit téměř jakýmkoliv barvivem do 3D resinu dostupným na trhu.

Elastomer-X je kompatibilní s celou řadou 3D tiskáren: Shining3D Accufab-L4K, Elegoo, Anycubic, Phrozen a Peopoly.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P264 - Po manipulaci důlkadně omyjte velkým množstvím vody.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P332+P313 - Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Otázky a odpovědi k tématu Liqcreate Elastomer-X

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Liqcreate Elastomer-X (čeština)

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili