Liqcreate Flexible-X

Velmi flexibilní materiál pro SLA, DLP a LCD open-source 3D tiskárny

1.343,99 Kč

(5.375,96 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 250 g

Doručení do středa, 17. srpna, pokud objednáte do úterý do 07:00 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Vysoká elasticita
 • Dobrá odolnost proti roztržení
 • Speciálně pro průmyslové díly

Produkt č. LIQCR-LFX00250, Obsah: 250 g, EAN: 8719327155240

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. LIQCR-LFX00250
Výrobce č. LFX00250
Značka (výrobce): Liqcreate
Obsah: 250 g
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP, SLA - Laser
Barva: černá
Čistá hmotnost: 250 g, 1000 g

Popis

Liqcreate Flexible-X je fotopolymer v neprůhledné černé barvě.

Vytisknuté 3D díly z tohoto materiálu mají vynikající elasticitu a odolnost proti roztržení.

Liqcreate Flexible-X se snadno používá na všech DLP, LCD a SLA open-source 3D tiskárnách v rozsahu od 385 do 420 nm.

Tento materiál má vynikající vlastnosti, jako je tvrdost Shore A 55 a prodloužení až 160%, což z něj dělá ideální materiál pro výrobu flexibilních a elastických průmyslových dílů.

Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP, SLA - Laser
Barva: černá
Čistá hmotnost: 250 g, 1000 g

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte.
 • P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Otázky a odpovědi k tématu Liqcreate Flexible-X

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Liqcreate Flexible-X (čeština)

4 hodnocení v jiných jazycích

3,9 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
4 (50%)
4 hvězdičky
2 (25%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
1 (12%)
1 hvězdička
1 (12%)

8 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 4 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili