YUKI MODEL Odstraňovač lepidla

Snadné odstranění lepidla

134,99 Kč (674,95 Kč / 100 ml)

včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu

Obsah: 20 ml

skladem

Objednejte ještě dnes do 07:00 hod a vaše zásilka vám bude doručena dne: pondělí, 31. ledna

Vlastnosti

 • Odstraňuje zbytky lepidla

Produkt č. YM-650045, Obsah: 20 ml, EAN: 4260387431422

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. YM-650045
Výrobce č. 650045
Značka (výrobce): YUKI MODEL
Obsah: 20 ml
Typ výrobku: příslušenství

Popis

Odstraňuje zbytky lepidla z čalounění, plastů a mnoha dalších materiálů.

Před použitím se doporučuje zkouška materiálu. Odstraňovač lepidla je charakterizován svou funkční spolehlivostí bez napadení povrchů.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Otázky a odpovědi k tématu YUKI MODEL Odstraňovač lepidla

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro YUKI MODEL Odstraňovač lepidla (čeština)

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
2 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

2 hodnocení

Věděli jste, že?

Se speciálními 3D tiskárnami je již možné vyrábět modely z titanu, keramiky, dřeva a mnoha dalších materiálů.

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili