eSUN eResin-PLA Pro Beige, 1.000 g

PLA resin na biologické bázi

909,45 Kč 1.019,00 Kč -11%

(909,45 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do úterý, 16. dubna, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Šetrný k životnímu prostředí a na biologické bázi
 • Vysoká pevnost
 • Vysoká houževnatost
 • Vysoká preciznost

Produkt č. ESUNCN-ERESINPLAPRO-BG, Obsah: 1.000 g, EAN: 6922572200807

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. ESUNCN-ERESINPLAPRO-BG
 • Výrobce č. ERESINPLAPRO-BG
 • Značka (výrobce): eSUN
 • Obsah: 1.000 g
 • Typ výrobku: resin
 • Zdroj světla: LCD
 • Barva: béžová
Popis

Tento eResin-PLA Pro od eSUN je ekologický resin PLA na biologické bázi s vynikající houževnatostí, pevností a přesností.

Resin je vhodný pro tisk figurek, dentálních modelů a různých dekorativních předmětů.

Vlastnosti

 • Resin PLA na biologické bázi
 • Slabá tvorba zápachu
 • Hladké tiskové plochy s viditelnými detaily
 • Vysoká přesnost tisku
 • Vysoké rozlišení
 • Vysoká pevnost, houževnatost a přesnost
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Soubory ke stažení

Otázky a odpovědi k tématu eSUN eResin-PLA Pro Beige

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro eSUN eResin-PLA Pro Beige (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder