Phrozen Aqua Resin Clear

Vysoce transparentní resin pro odolné a nerozbitné modely

1.520,99 Kč

(1.520,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do úterý, 31. května, pokud objednáte do pondělí 07:00.

skladem

Vlastnosti

 • Robustní a odolný
 • Ideální pro průmyslové prototypování
 • Nízké smrštění
 • Vysoká přesnost

Produkt č. PHR-RS1000AQCL, Obsah: 1.000 g, EAN: 4711117881265

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. PHR-RS1000AQCL
Výrobce č. RS1000AQCL
Značka (výrobce): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Tvrdost Shore: D74
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD, DLP
Barva: průhledná
Čistá hmotnost: 1000 g

Popis

Phrozen Aqua Resin je navržen pro rychlou výrobu vysoce přesných, odolných a nerozbitných modelů. Robustní modely lze použít například pro průmyslové aplikace. Následné zpracování, např. lakování výtisků, je možné bez problémů.

Klíčové vlastnosti

 • Pro vysoce transparentní a robustní modely
 • Ideální pro průmyslové prototypování
 • Nízké smrštění
 • Vysoká přesnost
 • Nízká viskozita
 • Nízké emise zápachu
 • Snadné následné zpracování

Technické údaje

 • Hustota: 1,11 g / cm³
 • Viskozita: 50 - 100 cps
 • Tvrdost povrchu: 74 Shore D
 • UTS: 22 MPa
 • Prodloužení při přetržení, EAB: 14 %
 • Modul pružnosti v tahu: 735 MPa
 • Pevnost v ohybu: 29 MPa
 • Modul pružnosti v ohybu: 701 MPa
 • Rázová houževnatost Izod: 21 J/m

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

Otázky a odpovědi k tématu Phrozen Aqua Resin Clear

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro Phrozen Aqua Resin Clear (čeština)

Věděli jste, že?

Koncept 3D tiskárny přišel od amerického vynálezce a inženýra Chucka Hulla na počátku 80. let. Založil také společnost s názvem 3D systems.

Podobné výrobky: