Phrozen Neon Resin Neon-Peach, 1.000 g

Resin na 3D tisk v jasných barvách

1.371,28 Kč 1.529,00 Kč -10%

(1.371,28 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do pondělí, 01. července, pokud objednáte do středa do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Zářivé barvy
 • Jednoduchý tisk
 • Krásné efekty v kombinaci se světlem

Produkt č. PHR-FMTSTHUPKM, Obsah: 1.000 g, EAN: 4711117886383

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. PHR-FMTSTHUPKM
 • Výrobce č. FMTSTHUPKM
 • Značka (výrobce): Phrozen
 • Obsah: 1.000 g
 • Tvrdost Shore: D76
 • Typ výrobku: resin
 • Zdroj světla: LCD
 • Barva: růžová
Popis

Monotónní barvy jsou minulostí: Neon Resin od Phrozen je zářivý resin, který díky jasným barvám zvýrazní to nejlepší z Vašich uměleckých děl!

Barevný resin lze spojit s dalšími barvami a vytvořit tak speciální zvýraznění, ale také samostatně je skutečným lákadlem. Při použití v kombinaci se světlem vytváří úžasné stínové efekty a odhaluje světelné detaily. Všestranný resin se snadno tiskne, má nízkou deformaci a splňuje potřeby profesionálů i začátečníků v oblasti 3D tisku!

Díky působivému a hravému vzhledu tohoto resinu budou Vaše výtvory vyčnívat z davu. Zda jej použijete k oživení strašidelných halloweenských rekvizit, každodenních dekorativních předmětů nebo veselých modelů hraček, je zcela na Vaší fantazii!

Poznámka: v kombinaci se světlem vzniká krásný stínový efekt, ale samotný resin ve tmě nesvítí!

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H361d - Podezření na poškození plodu v těle matky.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Soubory ke stažení
Videa k produktu:

Otázky a odpovědi k tématu Phrozen Neon Resin Neon-Peach

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Phrozen Neon Resin Neon-Peach (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder