Revell Modelová sada AIDA

Měřítko 1: 1200

392,99 Kč

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1 ks

Doručení do středa, 17. srpna, pokud objednáte do úterý do 07:00 .

Ještě 2 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • 28 dílů

Produkt č. REV-65805, Obsah: 1 ks, EAN: 4009803658056

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. REV-65805
Výrobce č. 65805
Značka (výrobce): Revell
Obsah: 1 ks
Typ výrobku: výroba modelů
Úroveň obtížnosti: Level 3
Měřítko: 1:1200

Popis

Klubová loď AIDA je nejinovativnějším produktem námořní dopravy v německy mluvících oblastech od svého pokřtění dne 7. června 1996 v Rostocku a následné plavby do základního přístavu Palma de Mallorca. Tato nová forma dovolené se odehrává na 11 podlažích v létě ve Středomoří a v zimě v Karibiku na dvou alternativních trasách. 1 100 m² fitness a wellness centra, 2 950 m² sluneční paluby, čtyři bary, diskotéka pod hvězdami a mnoho dalších zajímavostí činí z lodě AIDA výjimečnou rekreační atrakci.

POZOR!

Pouze pro děti od 8 let! Používejte pouze pod dohledem dospělých.
Obsahuje lepidlo na bázi rozpouštědla a ve vodě rozpustné barvy. Před použitím si přečtěte pokyny, postupujte podle nich a uschovejte je pro budoucí použití.

Typ výrobku: výroba modelů
Úroveň obtížnosti: Level 3
Měřítko: 1:1200

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Otázky a odpovědi k tématu Revell Modelová sada AIDA

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Revell Modelová sada AIDA (čeština)

Podobné výrobky: