Smooth-On Epoxidová pryskyřice XTC-3D, (A + B) = 181 g

Epoxidový povlak na 3D tisk

779,00 Kč

(4.303,87 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: (A + B) = 181 g

Doručení do pátek, 26. dubna, pokud objednáte do čtvrtek do 00:00.

skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 5 pouze 699,52 Kč / ks -10%

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Chrání a vyhlazuje 3D tiskové objekty
 • 90% úspora času a nákladů
 • Vhodné pro jakýkoliv 3D tiskový materiál
 • Nákladově efektivní použití

Produkt č. KP-09400-010-000500, Obsah: 181 g, EAN: 751635696235

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. KP-09400-010-000500
 • Výrobce č. 09400-010-000500
 • Značka (výrobce): Smooth-On
 • Obsah: 181 g
 • Typ výrobku: příslušenství
Popis

Epoxidová pryskyřice pro 3D tiskové modely

XTC-3D® je ideální pro vyhlazení 3D tiskových modelů. Obě kapaliny se smíchají v poměru 2A: 1B a poté jsou aplikovány na model. Nanášení se nejlépe provádí pomocí štětce. Pryskyřice vyhlazuje povrch a lze ji nanášet bez viditelných tahů štětcem.

Doba zpracování je 10 minut a doba vytvrzování cca 4 hodiny (v závislosti na množství a pokojové teplotě).

Díky epoxidové pryskyřici XTC-3D® budou vaše modely odolné vůči nárazům a získají tvrdý povrch. Modely lze následně brousit, natírat a lakovat.

Do směsi můžete také přidat barevné pigmenty nebo kovový prášek.

Použití XTC-3D® je velmi levné. Pro plochu 650 cm2 potřebujete pouze asi 30 g přípravku XTC-3D®.

Pomocí XTC-3D® můžete natírat jakýkoli 3D tiskový materiál - PLA, ABS, filament s dřevěnými částicemi nebo jakýkoliv jiný tvrdý 3D tiskový materiál.

Více informací

XTC-3D® neobsahuje žádné VOC (těkavé organické látky), ftaláty nebo fosfáty.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny v příručce.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H361fd - Podezření na poškození reprodukčních schopností nebo plodu v těle matky.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest.
Videa k produktu:

Kovový povrch

Otázky a odpovědi k tématu Smooth-On Epoxidová pryskyřice XTC-3D

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

 • Dobrý den, je to vhodně pro ochranu výtisků (např. PETG) na ven? Díky

  Tato otázka ještě nebyla zodpovězena.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

0 hodnocení pro Smooth-On Epoxidová pryskyřice XTC-3D (čeština)

149 hodnocení v jiných jazycích

4,5 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
136 (61%)
4 hvězdičky
65 (29%)
3 hvězdičky
15 (6%)
2 hvězdičky
2 (0%)
1 hvězdička
3 (1%)

221 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 149 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder