Smooth-On Epoxidová pryskyřice XTC-3D

Epoxidový povlak na 3D tisk

655,99 Kč

(3.624,25 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: (A + B) = 181 g

Doručení do středa, 08. února, pokud objednáte dnes do 05:15 .

skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 2 pouze 623,52 Kč / ks -5%

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Chrání a vyhlazuje 3D tiskové objekty
 • 90% úspora času a nákladů
 • Vhodný pro jakýkoliv 3D tiskový materiál
 • Nákladově efektivní použití

Produkt č. KP-09400-010-000500, Obsah: 181 g, EAN: 751635696211

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. KP-09400-010-000500
Výrobce č. 09400-010-000500
Značka (výrobce): Smooth-On
Obsah: 181 g
Typ výrobku: příslušenství
Product Type Google Base: Příslušenství

Popis

Epoxidová pryskyřice pro 3D tiskové modely

XTC-3D® je ideální pro vyhlazení vašich 3D tiskových modelů. Obě kapaliny se smíchají v mísícím poměru 2A: 1B a poté jsou aplikovány na model. Ideálně se nanáší štětcem. Pryskyřice je samovyhlazující a lze ji nanášet bez viditelných tahů štětcem.

Doba zpracování je 10 minut a doba vytvrzování cca 4 hodiny (v závislosti na množství a pokojové teplotě).

Díky epoxidové pryskyřici XTC-3D® budou vaše modely odolné proti nárazům a získají tvrdý povrch.
Modely lze poté brousit, natírat a lakovat.

K tekuté epoxidové pryskyřici můžete také přidat barevné pigmenty nebo prášek s kovovým efektem.

Použití XTC-3D® je velmi levné. Pro plochu 650 cm2 potřebujete pouze asi 30 g XTC-3D®.

S XTC-3D® můžete natírat jakýkoli 3D tiskový materiál - PLA, ABS, filament s dřevěnými částicemi nebo jakýkoliv jiný tvrdý 3D tiskový materiál.

Více informací

XTC-3D® neobsahuje žádné VOC (těkavé organické látky), ftaláty nebo fosfáty.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny v příručce.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H361fd - Podezření na poškození reprodukčních schopností nebo plodu v těle matky.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 071 - Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Videa k produktu:

 • Kovový povrch

Otázky a odpovědi k tématu Smooth-On Epoxidová pryskyřice XTC-3D

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

0 hodnocení pro Smooth-On Epoxidová pryskyřice XTC-3D (čeština)

142 hodnocení v jiných jazycích

4,5 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
126 (61%)
4 hvězdičky
61 (29%)
3 hvězdičky
12 (5%)
2 hvězdičky
2 (0%)
1 hvězdička
4 (1%)

205 hodnocení

Zatím pouze 142 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili