YUKI MODEL 5-minutový Epoxy

100 g pryskyřice a 100 g tvrdidla pro rychlou aplikaci

322,99 Kč (161,50 Kč / 100 g)

včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu

Obsah: 200 g

skladem

Objednejte do termínu: pondělí 07:00 hod a zásilka Vám bude doručena dne: úterý, 01. února

Vlastnosti

 • 2K lepidlo
 • Transparentní a bez rozpouštědel
 • Doba zpracování 5 minut
 • Lepí téměř všechny materiály

Produkt č. YM-650009, Obsah: 200 g, EAN: 4260256384323

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s YUKI MODEL Dřevěné míchací tyčinky 10 kusů

YUKI MODEL 5-minutový Epoxy - 200 g+ YUKI MODEL Dřevěné míchací tyčinky 10 kusů - 1 bal.

Dohromady za 16,21 €

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. YM-650009
Výrobce č. 650009
Značka (výrobce): YUKI MODEL
Obsah: 200 g
Typ výrobku: příslušenství

Popis

5minutový Epoxy je dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.

Pryskyřice a tvrdidlo se plní do lahví s obsahem 100 g, což představuje celkem 200 g epoxidu.
Lepidlo je průhledné, bez rozpouštědel a doba jeho zpracování je přibližně pět minut.

Je vhodný pro univerzální montáže a opravy nejrůznějších materiálů, jako je kov, plast, keramika, sklo, porcelán, kámen, dřevo, beton a guma. Lepicí spoje jsou odolné proti napětí a nárazům, proti stárnutí a vůči použitému médiu. Lepidlo je trvale odolné vůči vodě, benzínu a oleji.

Před lepením by měly být povrchy očištěny.

Doba zpracování je 5 minut.
Teplotní odolnost je přibližně až +120 °C.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P308+P313 - Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Otázky a odpovědi k tématu YUKI MODEL 5-minutový Epoxy

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro YUKI MODEL 5-minutový Epoxy (čeština)

4 hodnocení v jiných jazycích

4,8 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
7 (77%)
4 hvězdičky
2 (22%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

9 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 4 hodnocení v jiných jazycích.


Věděli jste, že?

Jednou z největších komunit 3D tisku je Thingiverse od MakerBot. Existuje více než 1 000 000 nahraných videí, která jsou k dispozici zdarma.

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili