YUKI MODEL 5-minutový Epoxy

100 g pryskyřice a 100 g tvrdidla pro rychlou aplikaci

400,00 Kč

(2.000,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 200 g

Doručení do čtvrtek, 05. října, pokud objednáte dnes do 08:15 .

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • 2K lepidlo
 • Transparentní a bez rozpouštědel
 • Doba zpracování 5 minut
 • Lepí téměř všechny materiály

Produkt č. YM-650009, Obsah: 200 g, EAN: 4260256384323

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s YUKI MODEL Dřevěné míchací tyčinky 10 kusů

YUKI MODEL 5-minutový Epoxy - 200 g YUKI MODEL Dřevěné míchací tyčinky 10 kusů - 1 bal.
YUKI MODEL 5-minutový Epoxy - 200 g 400,00 Kč (2.000,00 Kč / kg)
YUKI MODEL Dřevěné míchací tyčinky 10 kusů 80,00 Kč
Celková cena: 480,00 Kč

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. YM-650009
 • Výrobce č. 650009
 • Značka (výrobce): YUKI MODEL
 • Obsah: 200 g
 • Typ výrobku: příslušenství
Popis

5minutový Epoxy je dvousložkové lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice.

Pryskyřice a tvrdidlo se plní do lahví s obsahem 100 g, což představuje celkem 200 g epoxidu.
Lepidlo je průhledné, bez rozpouštědel a doba jeho zpracování je přibližně pět minut.

Je vhodný pro univerzální montáže a opravy nejrůznějších materiálů, jako je kov, plast, keramika, sklo, porcelán, kámen, dřevo, beton a guma. Lepicí spoje jsou odolné proti napětí a nárazům, proti stárnutí a vůči použitému médiu. Lepidlo je trvale odolné vůči vodě, benzínu a oleji.

Před lepením by měly být povrchy očištěny.

Doba zpracování je 5 minut.
Teplotní odolnost je přibližně až +120 °C.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P308+P313 - Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergické reakce.

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Příslušenství

Otázky a odpovědi k tématu YUKI MODEL 5-minutový Epoxy

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro YUKI MODEL 5-minutový Epoxy (čeština)

7 hodnocení v jiných jazycích

4,6 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
13 (61%)
4 hvězdičky
7 (33%)
3 hvězdičky
1 (4%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

21 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 7 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili