3DJAKE Resin Standard Dark Grey

Pro přesné a bezproblémové resinové výtisky

760,99 Kč

(1.521,98 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 500 g

Doručení do pátek, 01. července, pokud objednáte do čtvrtek 07:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika při nákupu od 1.300,00 Kč.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Pro LCD / MSLA tiskárny
 • Jednoduché použití
 • Dobrá přilnavost
 • Cenově výhodný

Produkt č. CLF-RES-STDN-DGR-500, Obsah: 500 g, EAN: 9010707001348

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. CLF-RES-STDN-DGR-500
Výrobce č. RES-STDN-DGR-500
Značka (výrobce): 3DJAKE
Obsah: 500 g
Tvrdost Shore: D77
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD
Barva: šedá / stříbrná
Čistá hmotnost: 500 g, 1000 g

Popis

Resin Standard od 3DJake je vhodný pro použití s LCD/MSLA 3D tiskárnami (395 - 405 nm). Resin se snadno tiskne, velmi málo se smršťuje a dobře přilne k tiskové podložce.

Modely vytištěné pomocí tohoto resinu mají přesné detaily a syté barvy.


Vlastnosti materiálu 3DJake Resin Standard

Testovací metoda Hodnota

Specifická hmotnost

ISO 1183

1,21 g/cc

Viskozita

ISO 2555

180 MPa

Pevnost v tahu při přetržení

ISO 527

31 MPa

Prodloužení při přetržení

ISO 527

4 %

Modul pružnosti (E)

ISO 527

1000 MPa

Odolnost vůči nárazu

ISO 179

17 kJ/m2

Teplota tepelné výchylky A (1,8 MPa)

ISO 75

37 ºC

Tvrdost

ISO 868

77D

Více informací

Před použitím lahev dobře protřepejte a počkejte, dokud bublinky nezmizí.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P332+P313 - Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Otázky a odpovědi k tématu 3DJAKE Resin Standard Dark Grey

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků, kteří si zakoupili tento produkt.

Zákaznické recenze

hodnocení pro 3DJAKE Resin Standard Dark Grey (čeština)

Věděli jste, že?

Nejoblíbenější technologií používanou pro 3D tisk je FDM (Fused Deposition Modeling). Zahřátá tryska (hotend) roztaví plastový drát a následně vrství roztavené části.

Podobné výrobky:

Zákazníci si také koupili