Phrozen Aqua Resin Snow-Grey 8K

Vysoce kvalitní resin pro sérii Phrozen 8K

Novinka

1.774,99 Kč

(1.774,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do pondělí, 16. ledna

Skladem od 11. ledna

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Předpokládané doručení po Vánocích. Stále hledáte tipy na dárky? Prohlédněte si naše poukázky k vytištění s osobním věnováním.

Doprava zdarma do země Česká republika.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Vysoká přesnost
 • Nízké smrštění
 • Nízká viskozita a zápach
 • Ideální pro architektonické modely

Produkt č. PHR-RS1000AQSG8K, Obsah: 1.000 g

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. PHR-RS1000AQSG8K
Výrobce č. RS1000AQSG8K
Značka (výrobce): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD
Barva: šedá / stříbrná
Čistá hmotnost: 1000 g

Popis

Řada Phrozen Aqua Resin 8K je speciálně navržena tak, aby co nejlépe zdůraznila ty nejmenší detaily Vašich 3D modelů! Resin nejlépe pracuje s řadou Phrozen 8K, ale lze ji samozřejmě použít i s jinými tiskárnami s podobnými vlastnostmi!

Phrozen Aqua Resin je navržen pro nízké smrštění a vysoce přesný tisk. Díky dobré rozměrové stabilitě je vhodný pro přesnou práci a jeho nízká viskozita umožňuje snadný tisk a následné zpracování. Resin přesvědčí i nízkým zápachem, v průběhu tisku Vás tak nebudou obtěžovat žádné nepříjemné pachy!

Aqua Snow Grey 8K se svým světle šedým povrchem je ideální pro díly nebo modely, které musí být vyráběny s nejvyšší přesností - například modely z oblasti architektury.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Otázky a odpovědi k tématu Phrozen Aqua Resin Snow-Grey 8K

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Phrozen Aqua Resin Snow-Grey 8K (čeština)

Podobné výrobky: