Phrozen Aqua Resin Vanilla 8K

Vysoce kvalitní resin pro sérii Phrozen 8K

Novinka

1.774,99 Kč

(1.774,99 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1.000 g

Doručení do pátek, 13. ledna

Skladem od 11. ledna

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Doprava zdarma do země Česká republika.
Informace k přepravě a vrácení zboží

Vlastnosti

 • Vysoká přesnost
 • Nízké smrštění
 • Nízká viskozita a nízký zápach
 • Ideální pro sochy hlav a portrétní busty

Produkt č. PHR-RS1000AQV8K, Obsah: 1.000 g

Informace a technické údaje o produktu

Produkt č. PHR-RS1000AQV8K
Výrobce č. RS1000AQV8K
Značka (výrobce): Phrozen
Obsah: 1.000 g
Typ výrobku: resin
Zdroj světla: LCD
Barva: přírodní
Čistá hmotnost: 1000 g

Popis

Řada Phrozen Aqua Resin 8K je speciálně navržena tak, aby co nejlépe zdůraznila ty nejmenší detaily Vašich 3D modelů! Resin nejlépe pracuje s řadou Phrozen 8K, ale lze jej samozřejmě použít i s jinými tiskárnami s podobnými vlastnostmi!

Phrozen Aqua Resin je navržen pro nízké smrštění a vysoce přesný tisk. Díky dobré rozměrové stabilitě je vhodný pro přesnou práci a jeho nízká viskozita umožňuje snadný tisk a následné zpracování. Resin přesvědčí i nízkým zápachem, během tisku Vás tak nebudou obtěžovat nepříjemné výpary!

Světle zbarvený resin Aqua Vanilla 8K je ideální pro tisk sochy hlav nebo portrétních bust.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo : nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Výstražná upozornění:

 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Otázky a odpovědi k tématu Phrozen Aqua Resin Vanilla 8K

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Phrozen Aqua Resin Vanilla 8K (čeština)

Podobné výrobky: