Revell Email Color - Foliage Green Semi-Gloss

Nejpopulárnější barvy od společnosti Revell v 89 různých odstínech

70,00 Kč

(5.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 14 ml

Doručení do středa, 27. září, pokud objednáte do úterý do 08:15 .

Ještě 7 ks skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 4 pouze 58,81 Kč / ks -16%

Doprava zdarma do země Česká republika od 1.190,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • Mohou se mísit
 • Mnoho různých barev
 • Pro mnoho materiálů

Produkt č. REV-32364, Obsah: 14 ml, EAN: 42023388

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. REV-32364
 • Výrobce č. 32364
 • Značka (výrobce): Revell
 • Obsah: 14 ml
 • Typ výrobku: příslušenství
 • Barva: zelená
 • Typ barvy: hedvábně matná
Popis

Revell Email Color je barva na bázi syntetické pryskyřice, která nenapadá plastový povrch plastových modelů.

Barvy jsou dodávány ve vysokokvalitních 14 ml plechovkách, které jsou oblíbené u mnoha uživatelů.

Všechny barevné odstíny (kromě signální barvy) lze mísit a můžou se ředit s Revell Color Mix. Nátěr lze nanášet nejen štětcem, ale také stříkací pistolí.

Jako čisticí prostředky se používají Revell Painta Clean pro štětce a Revell Airbrush Clean pro stříkací pistoli.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H360D - Může poškodit plod v těle matky.
 • H360F - Může poškodit reprodukční schopnost.
 • H361f - Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
 • H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H361fd - Podezření na poškození reprodukčních schopností nebo plodu v těle matky.
 • EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Otázky a odpovědi k tématu Revell Email Color - Foliage Green Semi-Gloss

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Revell Email Color - Foliage Green Semi-Gloss (čeština)

1 hodnocení v jiných jazycích

4,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
0 (0%)
4 hvězdičky
2 (100%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

2 hodnocení

Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

  Zákazníci si také koupili