Elegoo Water Washable Resin Clear Green

Pro resinové modely omyvatelné vodou

649,00 Kč

(1.298,00 Kč / kg, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 500 g

Momentálně není k dispozici Bohužel, momentálně nemáme žádné informace o tom, kdy bude produkt znovu dostupný. Klikněte na tlačítko "Upozornit mě, až bude k dispozici" a my Vás informujeme, jakmile bude výrobek opět skladem.

Vlastnosti

 • K čištění nejsou potřeba žádné čisticí prostředky ani chemikálie
 • Snadné čištění modelu beze zbytků
 • Pro LCD a DLP tiskárny
 • Široká škála aplikací
 • Nízké smrštění a vysoká přesnost

Produkt č. ELG-14.0007.101, Obsah: 500 g, EAN: 14.0007.101

Informace a technické údaje o produktu

 • Produkt č. ELG-14.0007.101
 • Výrobce č. 14.0007.101
 • Značka (výrobce): Elegoo
 • Obsah: 500 g
 • Typ výrobku: resin
 • Zdroj světla: LCD, DLP
 • Barva: zelená
 • Čistá hmotnost: 500 g, 1000 g
Popis

Elegoo Water Washable Resin je vysoce kvalitní materiál speciálně navržený pro LCD/LED světelné zdroje, který lze použít s většinou LCD a DLP tiskáren.

Na rozdíl od jiných materiálů lze modely vytištěné pomocí resinu Water Washable jednoduše omýt vodou z vodovodu. K čištění 3D modelů tak nepotřebujete drahé čisticí prostředky ani nebezpečné chemikálie.


Klíčové vlastnosti

 • Pro resinové modely omyvatelné vodou
 • K čištění nejsou potřeba žádné drahé čisticí prostředky ani nebezpečné chemikálie
 • Snadné čištění modelů beze zbytků
 • Pro LCD a DLP tiskárny
 • Široká oblast použití
 • Nízké smrštění a vysoká přesnost
 • Rychlé vytvrzení a vysoká stabilita
 • Nízký zápach

Technické specifikace

 • Tvrdost: 80 - 85 D
 • Viskozita (25 °C): 100 - 350 mPa*s
 • Hustota kapaliny: 1,05 - 1,25 g/cm³
 • Pevná hustota: 1,05 -1,25 g/cm³
 • Objemové smrštění: 3,72 - 4,24 %.
 • Pevnost v ohybu: 40 - 70 Mpa
 • Pevnost v tahu: 30 - 52 Mpa
Více informací

Poznámka k použití: Vodu používanou k mytí modelů nelze vylévat přímo do kanalizace nebo do dřezu. Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí, je třeba ji umístit na sluneční světlo, aby resin, který zůstal ve vodě, zcela ztvrdnul.

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P308+P313 - Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H360FD - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 211 - Pozor! Při aplikaci se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly ani mlhu.
Nastavení tisku doporučená výrobcem
Videa k produktu:

Otázky a odpovědi k tématu Elegoo Water Washable Resin Clear Green

Získejte konkrétní odpovědi zákazníků a zákaznic, kteří si tento produkt zakoupili.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Elegoo Water Washable Resin Clear Green (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder